ú tim trong Tiếng Anh là gì?

ú tim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ú tim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ú tim

    (trò chơi ú tim) hy-spy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ú tim

    hide and seek