ét xte trong Tiếng Anh là gì?

ét xte trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ét xte sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ét xte

    ester