ép sát trong Tiếng Anh là gì?

ép sát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ép sát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ép sát

    press against

    nhà nọ ép sát nhà kia houses pressing against each other

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ép sát

    to press closely, press tightly