zygomorphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zygomorphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zygomorphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zygomorphic.

Từ điển Anh Việt

  • zygomorphic

    /,zaigə'mɔ:fik/ (zygomorphous) /,zaigə'mɔ:fəs/

    * tính từ

    đối xứng hai bên

Từ điển Anh Anh - Wordnet