wordart alignment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wordart alignment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wordart alignment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wordart alignment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wordart alignment

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    canh chỉnh wordart