word-splitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-splitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-splitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-splitting.

Từ điển Anh Việt

 • word-splitting

  /'wə:d,splitiɳ/

  * danh từ

  lối bẻ bai từng chữ, lối chẻ sợi tóc làm tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • word-splitting

  Similar:

  hairsplitting: making too fine distinctions of little importance

  they didn't take his hairsplitting seriously