word-oriented nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word-oriented nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word-oriented giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word-oriented.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word-oriented

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    được định hướng từ