woodhewer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodhewer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodhewer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodhewer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woodhewer

    any of numerous South American and Central American birds with a curved bill and stiffened tail feathers that climb and feed like woodpeckers

    Synonyms: woodcreeper, wood-creeper, tree creeper

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).