woodgraining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodgraining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodgraining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodgraining.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woodgraining

    Similar:

    graining: a texture like that of wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).