woodfree paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodfree paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodfree paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodfree paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • woodfree paper

    * kỹ thuật

    giấy bột gỗ hóa học

    giấy không gỗ