witless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witless.

Từ điển Anh Việt

  • witless

    /'witlis/

    * tính từ

    ngu đần, đần độn

Từ điển Anh Anh - Wordnet