witches' sabbath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

witches' sabbath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm witches' sabbath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của witches' sabbath.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • witches' sabbath

    Similar:

    sabbat: a midnight meeting of witches to practice witchcraft and sorcery; in the Middle Ages it was supposed to be a demonic orgy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).