winter's bark family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winter's bark family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winter's bark family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winter's bark family.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winter's bark family

    Similar:

    winteraceae: small family of chiefly tropical shrubs and trees of genera Drimys and Pseudowintera; sometimes included in Magnoliaceae

    Synonyms: family Winteraceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).