winfield scott nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winfield scott nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winfield scott giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winfield scott.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winfield scott

    Similar:

    scott: United States general who was a hero of the War of 1812 and who defeated Santa Anna in the Mexican War (1786-1866)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).