wilson's disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wilson's disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wilson's disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wilson's disease.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wilson's disease

    Similar:

    hepatolenticular degeneration: a rare inherited disorder of copper metabolism; copper accumulates in the liver and then in the red blood cells and brain

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).