wildebeest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wildebeest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wildebeest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wildebeest.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wildebeest

    Similar:

    gnu: large African antelope having a head with horns like an ox and a long tufted tail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).