widow's weeds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

widow's weeds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm widow's weeds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của widow's weeds.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • widow's weeds

    Similar:

    weeds: a black garment (dress) worn by a widow as a sign of mourning

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).