widal's test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

widal's test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm widal's test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của widal's test.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • widal's test

    Similar:

    widal test: a test for detecting typhoid fever and other salmonella infections

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).