wholly immiscible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wholly immiscible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wholly immiscible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wholly immiscible.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wholly immiscible

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hoàn toàn không trộn lẫn