whizzbang nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whizzbang nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whizzbang giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whizzbang.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whizzbang

    Similar:

    whizbang: a small high-velocity shell; it makes a whizzing sound followed by a bang when it hits

    Synonyms: whizbang shell

    whizbang: a firecracker that (like the whizbang shell) makes a whizzing sound followed by a loud explosion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).