whitsuntide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitsuntide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitsuntide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitsuntide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitsuntide

    Similar:

    whitsun: Christian holiday; the week beginning on Whitsunday (especially the first 3 days)

    Synonyms: Whitweek

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).