whitetail jackrabbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitetail jackrabbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitetail jackrabbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitetail jackrabbit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitetail jackrabbit

    Similar:

    white-tailed jackrabbit: largest hare of northern plains and western mountains of United States; brownish-grey in summer and pale grey in winter; tail nearly always all white

    Synonyms: Lepus townsendi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).