whitebark pine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whitebark pine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whitebark pine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whitebark pine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • whitebark pine

    small pine of western North America; having smooth grey-white bark and soft brittle wood; similar to limber pine

    Synonyms: whitebarked pine, Pinus albicaulis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).