white-throat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

white-throat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm white-throat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của white-throat.

Từ điển Anh Việt

  • white-throat

    /'wait rout/

    * danh từ

    (động vật học) chim chích cổ bạc