whiskey jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whiskey jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whiskey jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whiskey jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • whiskey jack

    * kỹ thuật

    kích thủy lực