well-ordered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-ordered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-ordered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-ordered.

Từ điển Anh Việt

 • well-ordered

  /'wel' :d d/

  * tính từ

  ngăn nắp

 • well-ordered

  được sắp tốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well-ordered

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  được sắp tốt

  được sắp xếp tốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-ordered

  ordered well

  well-ordered work habits