well-know port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-know port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-know port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-know port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well-know port

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng đã biết