well-informed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-informed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-informed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-informed.

Từ điển Anh Việt

 • well-informed

  /'welin'f :md/

  * tính từ

  có đủ tài liệu, biết rõ; thạo tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well-informed

  * kinh tế

  có đầy đủ thông tin

  đầy đủ thông tin

  được thông tin đầy đủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-informed

  Similar:

  intelligent: possessing sound knowledge

  well-informed readers