well-base rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-base rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-base rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-base rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • well-base rim

    * kỹ thuật

    ô tô:

    vành bánh xe nguyên khối