well-balanced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-balanced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-balanced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-balanced.

Từ điển Anh Việt

 • well-balanced

  /'wel'b l nst/

  * tính từ

  đúng mực, biết điều

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • well-balanced

  * kinh tế

  rất cân bằng

  rất đồng đều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-balanced

  in an optimal state of balance or equilibrium

  a well-balanced wheel

  Similar:

  well-adjusted: free from psychological disorder

  a well-adjusted personality