well-advised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

well-advised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm well-advised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của well-advised.

Từ điển Anh Việt

 • well-advised

  /'wel d'vaizd/

  * tính từ

  khôn, khôn ngoan (người)

  cẩn thận, thận trọng (hành động)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • well-advised

  having the benefit of careful prior consideration or counsel

  a well-advised delay in carrying out the plan

  Synonyms: advised

  Antonyms: ill-advised