weasel-worded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weasel-worded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weasel-worded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weasel-worded.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weasel-worded

    Similar:

    hedged: evasively worded in order to avoid an unqualified statement

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).