weapon-grade plutonium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weapon-grade plutonium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weapon-grade plutonium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weapon-grade plutonium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weapon-grade plutonium

    Similar:

    weapons plutonium: plutonium 239 that is recovered when nuclear weapons are disassembled; it is stored in plutonium pits

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).