weakened cross section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weakened cross section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weakened cross section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weakened cross section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weakened cross section

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tiết diện giảm yếu