watercolorist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watercolorist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watercolorist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watercolorist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • watercolorist

    a painter who paints with watercolors

    Synonyms: watercolourist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).