water-saturated soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-saturated soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-saturated soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-saturated soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-saturated soil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đất bão hòa nước