water-oil ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-oil ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-oil ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-oil ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-oil ratio

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tỷ lệ nước-dầu