water-mark tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-mark tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-mark tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-mark tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-mark tape

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    băng hình bóng