water-absorbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water-absorbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water-absorbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water-absorbing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water-absorbing

    * kỹ thuật

    hút ẩm

    hút nước