waste-gas shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waste-gas shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waste-gas shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waste-gas shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waste-gas shaft

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng xả khí