wash-basin tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-basin tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-basin tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-basin tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wash-basin tap

    * kỹ thuật

    vòi chậu rửa