wash-and-wear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wash-and-wear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wash-and-wear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wash-and-wear.

Từ điển Anh Việt

 • wash-and-wear

  * tính từ

  giặt khô ngay không cần là

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wash-and-wear

  * kinh tế

  không cần là

  không cần là ủi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wash-and-wear

  a fabric treated to be easily washable and to require no ironing

  treated so as to be easily or quickly washed and dried and requiring little or no ironing

  a wash-and-wear shirt

  Synonyms: drip-dry