wahunsonacock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wahunsonacock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wahunsonacock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wahunsonacock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wahunsonacock

    Similar:

    powhatan: Indian chief and founder of the Powhatan confederacy of tribes in eastern Virginia; father of Pocahontas (1550?-1618)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).