veronica americana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

veronica americana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm veronica americana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của veronica americana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • veronica americana

    Similar:

    brooklime: plant of western North America and northeastern Asia having prostrate stems with dense racemes of pale violet to lilac flowers

    Synonyms: American brooklime

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).