urex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

urex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm urex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của urex.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • urex

    Similar:

    methenamine: antibacterial agent (trade names Mandelamine and Urex) that is contained in many products that are used to treat urinary infections

    Synonyms: Mandelamine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).