up-stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

up-stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm up-stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của up-stream.

Từ điển Anh Việt

  • up-stream

    trạng từ

    ngược dòng

  • up-stream

    ngược dòng