unpresidential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpresidential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpresidential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpresidential.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unpresidential

    not presidential

    very unpresidential behavior

    Antonyms: presidential

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).