unpowered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpowered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpowered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpowered.

Từ điển Anh Việt

 • unpowered

  * tính từ

  không được cung cấp lực (máy)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unpowered

  not having or using power

  an autogiro is supported in flight by unpowered rotating wings

  Antonyms: powered