unpackaged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unpackaged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unpackaged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unpackaged.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unpackaged

    not packaged or put into packets

    unpackaged nuts

    Antonyms: packaged

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).