unkeyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unkeyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unkeyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unkeyed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • unkeyed

    Similar:

    atonal: characterized by avoidance of traditional western tonality

    Antonyms: tonal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).